Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Amaç
Bu politikanın amacı, Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.’nin (“Banat” veya “Şirket”) KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürüttüğü Kişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak, İlgili Kişileri bilgilendirmek ve böylece Kişisel Veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, Banat, KVKK kapsamında Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu İlgili Kişilerin haklarını işbu Politika'da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

Banat, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak ve işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlar kapsamında, ulusal kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir.

Kapsam
Bu Politika; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışan adaylarının, Şirket hissedarlarının, Şirket yetkililerinin, ziyaretçilerin, işbirliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan yollarla, ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Kişisel Veriler, Şirket bünyesinde İlgili Kişilerden alınan Açık Rıza aracılığıyla veya KVKK'nın 5. ve 6. maddelerince Açık Rıza gerektirmeyen faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir.

KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca veri sorumlusu olan BANAT, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında benimsenen temel ilkeleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme, silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları işbu Politika ile belirlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel Veriler, Şirket tarafından aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir;

 • Şirket hizmetlerinin, usulüne ve kalite standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi,
 • Yasal mevzuat kapsamında bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Web sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • Denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen saklama, raporlama ve bilgilendirmenin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması,
 • Veri Sahibinin şikayet, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuk İşlerinin takibi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirket Genel Müdürlük, depolar, ve üretim tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi,
 • Şirket işe alım ve çalışan süreçlerinin planlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirket, işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK'nın 8. ve 9'uncu maddeleri uyarınca iştirak, tedarikçi ve iş ortaklarına veri aktarımı yapmaktadır ve Kişisel Veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması
Şirket, işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için, KVKK'nın 5. ve 6'ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde, direk olarak çalışanlar ve müşterilerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerden, çağrı merkezinden, canlı yardım kanalından, resmi kurumlardan ve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile de Kişisel Veri toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreci
Kişisel Veriler, Şirket bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika'da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise silinmekte ve/veya imha edilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları
Şirket bünyesinde, KVKK'nın 11. Maddesine paralel olarak Kişisel Verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca İlgili Kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Düzeltme ve silme işlemlerinin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak İlgili Kişilerden gelecek talepler, Şirket tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Bu talepleri, Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş. Huzur Mah. İmam Çeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ve ıslak imzalı başvurunuzla bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili başvuruyu banat@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirket, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

Tanımlar:

Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; isim- soy isim, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon bilgileri, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Kişisel Veri Sahibi/Veri Sahibi/İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Anonim Hale Getirme
Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.

Çalışan
Banat çalışanları.

Çalışan Adayı
Şirkete herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

KVK Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Müşteri
Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalattığı anketörleri, talimatlar çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi vb.

Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) kuran ve yöneten gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusudur.

Ziyaretçi
Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Banat ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların (ifa yardımcısı, iş ortağı, tedarikçi, program ortağı vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler.

Banat Tedarikçileri
Sözleşme temelli Banat’ın ürün ve/veya hizmet aldığı üçüncü kişiler.

Potansiyel Müşteri
Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve/veya kullanma talebinde bulunmuş veya bulunacağı ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.

Şirket/BANAT
Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

Şirket Hissedarları
Banat hissedarı gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Şirket Yetkilisi
Banat yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Üçüncü Kişi
Yukarıda tanımlanan taraflarla Banat arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen tarafların haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu taraflarla ilişki içerisinde olan üçüncü gerçek kişiler.

Güncelleme: 27.09.2020